NOHNIK architecture and landscapes

  • nl

Wonen en werken in het Lonnekerland

ontwerp IAA Stedenbouw en landschap, Wieteke Nijkrake en Jorrit Noordhuizen

Woon- en werkparken op voormalige defensieterreinen

Ontwerp: IAA Stedenbouw en landschap, projectarchitecten Wieteke Nijkrake en Jorrit Noordhuizen
Jaar: 2012
Type: landschap, herbestemming, stedenbouw, architectuur
Opdrachtgever: Area Development Twente
Omvang: 120 hectare
Status: in uitvoering

Voor een aantal voormalige defensieterreinen rondom Vliegbasis Twente zijn stedenbouwkundige en landschappe­lijke transformatieplannen opgesteld . In ateliersetting werd op basis van beschikbaar basismateriaal en onder­zoek, integraal samengewerkt met opdrachtgever ADT (Area Development Twente) en Metrum. ADT heeft circa 470 hectare grond in bezit. Het plangebied betrof ongeveer 120 hecta­re, verdeeld over zeven onderzoeksgebieden.

Deze gebieden zijn ingedeeld in vier woonparken en drie werkparken. Voor zowel de woon- als de werkparken is een plan ontwikkeld, waarbij de kwaliteit van zowel natuur en landschap, als die van de bestaan­de bebouwing zo optimaal mogelijk wordt ingezet. Daarnaast is bezien hoe de historie van de plekken en gebouwen zorgvuldig kan worden ingepast en het geheel toch economisch interessant ontwikkeld kan worden. De stedenbouwkundige en landschap­pelijke planvorming en de financieel economische haalbaarheid zijn tijdens het project steeds aan el­kaar getoetst.

Tot de woonparken behoren het Vaneker (Zuid­kamp), het Prins Bernhardpark, de Fokkerweg en de Overmaat. Tot werkparken behoren De Strip, Oostkamp en Deventerpoort. Van alle parken is eerst een ruimtelijke kwaliteitskaart gemaakt waarin de waarde van zowel bijzondere open ruimten, bossages, bomen als ge­bouwen en gebouwensembles zijn opgenomen. Per park is daarna een doelgroep bepaald van toekom­stige bewoners en/of gebruikers. Van daaruit zijn verschillende scenario’s ontwikkeld en is de wegen-, water- en groenstructuur benoemd en ontworpen. Hierbij zijn ook de thema’s en sferen per gebied ingevuld, waarbinnen de kavels op zorgvuldige wijze zijn in­gepast. Parallel hieraan liep de afstemming van de ideeën op financiële haalbaarheid en exploitatie.

Lonnekerland